ČLOVEK A MEDVEĎ: PRÍČINY NARASTAJÚCEHO NAPÄTIA

Pridané dňa: 08.03.2023

Desiatky rokov boli zanedbávané príčiny konfliktov medzi človekom a našou najväčšou šelmou, ktoré viedli až k dnešnej vyhrotenej situácii. Nedostatočná podpora pre farmárov, extrémny nárast turizmu v pokojných zónach prírody, nezabezpečené odpady, “zlozvyky” pri prikrmovaní a vnadení zveri, minimálna podpora obciam v exponovaných regiónoch – to je len pár príkladov z celého komplexu príčin, ktoré viedli ku zmenám správania medveďov a následne k nárastu obáv ľudí. 

Radikálne návrhy na odstrel medveďov v stovkách kusov neriešia príčiny konfliktov, nevychádzajú z reálnych dát a ich výsledky sú viac ako otázne. Práve preto, že jednoduché riešenia nefungujú pri zložitých problémoch. 

Diskusia by sa nemala zužovať len na počet medveďov, ale mala by hlavne riešiť príčiny problémov v nasledovných oblastiach: 

• POĽNOHOSPODÁRSTVO A CHOV ZVIERAT

• POĽOVNÍCTVO 

• URBANIZÁCIA A MANAŽMENT ÚZEMIA 

• LESNÉ HOSPODÁRSTVO

• TURIZMUS A VYRUŠOVANIE

• ODPADY

• DOPRAVA A OBMEDZENIE MIGRÁCIE

• (NE)CHRÁNENÉ ÚZEMIA

• NEDOSTATOČNÁ REAKCIA ŠTÁTU NA MENIACU SA SITUÁCIU

• CHARAKTER ZDIEĽANÝCH INFORMÁCIÍ

 1. POĽNOHOSPODÁRSTVO A CHOV ZVIERAT
 • Slabá podpora farmárov.
 • Chýbajúce dotačné mechanizmy pre preventívne opatrenia a nedostatočné zabezpečenie stád hospodárskych zvierat.
 • Pestovanie pre medveďa atraktívnych plodín v podhorských oblastiach.
 1. POĽOVNÍCTVO
 • Vnadiská na okraji lesa či obce, ktoré lákajú medveďa.
 • Prikrmovanie poľovnej zveri aj mimo času núdze.
 • Prikrmovanie nevhodným krmivom (pečivo, exotické ovocie a podobne).
 1. URBANIZÁCIA A MANAŽMENT ÚZEMIA
 • Výstavba sa približuje k lesu – nárast urbanizácie v horských a podhorských oblastiach.
 • Les sa približuje k sídlam – zarastanie lúk a pasienkov, opustenie využívania krajiny. Napríklad ovocné sady s nespracovaným ovocím tiež priťahujú medveďa bližšie k sídlam.
 • Rozširovanie obcí, vznik súvislej zástavby, ktorá sa tiahne údoliami aj desiatky kilometrov. Dôsledkom je prerušenie migračných ciest pre živočíchy.
 • Narastajúci trend oplocovania aj rozsiahlych pozemkov mimo zastavaného územia, ktoré predstavuje bariéru pre migráciu živočíchov, vrátane veľkých šeliem.
 1. LESNÉ HOSPODÁRSTVO
 • Strata prirodzeného prostredia medveďa ako dôsledok nedostatočného zohľadňovania potrieb chránených druhov.
 • Zlý stav lesov vyústil do rozsiahlych holín po náhodnej ťažbe, čo znamená dočasnú stratu lesného prostredia na veľkom území.
 1. TURIZMUS A VYRUŠOVANIE
 • Nové formy outdoorových aktivít v nie bežne dostupných terénoch: e-biky, skialpinizmus, štvorkolky…
 • Človek častejšie vstupuje do predtým nedostupných oblastí – dostane sa ďalej, vo väčšom počte.
 1. ODPADY
 • Nedostatočné zabezpečenie odpadových nádob proti medveďom.
 • Odpad (komunálny, poľnohospodársky…) je ľahko dostupným zdrojom potravy pre medveďa, ktorý môže v dlhodobom horizonte viesť k zmene jeho správania.
 1. DOPRAVA A OBMEDZENIE MIGRÁCIE
 • Výstavba novej dopravnej infraštruktúry (zahusťovanie) a zvyšovanie intenzity doravy na existujúcich komunikáciách obmedzuje možnosti šeliem migrovať a rozptýliť sa po krajine. Výstavba ciest medvede ”uzamyká” a spôsobuje izoláciu ich populácií.
 • Súčasne s výstavbou ciest sa nerealizujú adekvátne zmierňujúce opatrenia – zelené mosty, ekodukty.
 1. (NE)CHRÁNENÉ ÚZEMIA
 • Ochrana prírody dlho nebola prioritou pre štát, neexistovali nástroje, aby vznikli fungujúce chránené územia pre nerušený život veľkých šeliem. Napríklad chýbajúca zonácia, ktorá by určila jasné pravidlá pre užívanie chránených území.
 • Nevenovala sa pozornosť systematickému zberu a vyhodnocovaniu dát o stave populácií veľkých šeliem a stave ich prirodzeného prostredia.
 1. NEDOSTATOČNÁ REAKCIA ŠTÁTU NA MENIACU SA SITUÁCIU
 • Absencia zmysluplného a dobre odkomunikovaného manažmentu zmeny, ktorá nastala. Štát mal dať ľuďom pocit, že vie čo robí, kam smeruje a aké kroky pre to vykonáva.
 • Nedostatočné kapacity zásahového tímu, resp. príliš pomalé tempo posilňovania jeho kapacít a možností.
 • Nedostatočná osveta (o biológii medveďa, o tom čo robiť a čo nerobiť).
 • Nedostatočná podpora pre obce v exponovaných regiónoch.
 1. CHARAKTER ZDIEĽANÝCH INFORMÁCIÍ
 • Manipulatívne informácie, nepravdivé správy a hoaxy výrazne prevažujú nad objektívnymi a faktickými informáciami. Príkladom môžu byť fotomontáže na vyvolanie strachu.
 • Aj pozorovanie medveďa v jeho prirodzenom prostredí sa často považuje za mimoriadnu správu.
 • Téma medveďa je legitímnou témou verejného záujmu, súčasne ale dochádza k jej masívnemu zneužívaniu pri politickom súboji o voliča.

Jednotlivým príčinám sa postupne budeme venovať podrobnejšie. Sledujte našu webstránku a sociálne siete.